MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Không đảng viên cũng không được làm

Posted by CU MÔ trên 16.03.2012

1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

*Bàn: Nếu không là Đảng viên chỉ cần làm những gì pháp luật không cho phép. Vì Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quyết định, kết luận là dành riêng cho các Đảng viên tự nguyện đứng trong hàng ngũ của đảng. Còn nếu giữa các Cương lĩnh, nghị quyết này có gì trái với pháp lụât nên cụ thể hóa để cho Đảng viên và Không đảng viên biết để Đảng viên lỡ vì Đảng mà vi phạm pháp luật, còn Không đảng viên vì thượng tôn pháp luật mà khiến “đảng ta là đảng cầm quyền” kết tội vì làm sai với Cương lĩnh?

2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

*Bàn: Các Đảng viên nên lưu chấp hành. Còn Không đảng viên thì phản đối khi Đảng nói hộ Nhà nước vì Đảng là của Đảng viên, còn Nhà nước là của chung. Đồng ý là không nói trái pháp luật. Nhưng còn đường lối thì yêu cầu Đảng là rõ là có đồng nhất với Hiến pháp và Pháp lụât không? Nếu đứng trên (hay khác với) Hiến pháp và Pháp luật thì Không đảng viên có quyền góp ý và phản biện.

3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.

*Bàn: Sai sự thật, vu cáo, bịa đặt thì phàm là con người tử tế không ai làm, chả cần qui định là Đảng viên mới không nên làm. Còn bàn về tội danh, mức án thì dư lụân và báo chí phải được nhập cuộc ngay từ khâu điều tra để bảo đảm tính công bằng và minh bạch. Đó là nguyên tắc ứng xử văn minh nên Không đảng viên không thể chấp hành. Vụ Tiên Lãng vừa qua là một minh chứng. Chưa xét xử, chưa lụân bàn tội danh của các quan chức Hải Phòng và huyện Tiên Lãng nhưng dư luận vào cuộc đấu tranh nên mới có chuyện lãnh đạo Hải Phòng về dụ khị vợ anh Vươn nên “chín bỏ làm mười”, cho qua chuyện cũ. Nghe như dỗ trẻ con. Mà đã nói xét xử là xét xử tại tòa, chứ không thể án đã được định đọat từ khi cơ quan điều tra thụ lý vụ án, mà không ai có quyền can thiệp và được biết họ làm như thế nào? Còn các tác phẩm nghệ thụât nào mà chả gây cảm xúc cho người xem? Cái đó có gọi là kích động không? Còn thế nào là sự thật khi không có sự công khai, minh bạch…? Đảng nói chung chung thế này là khổ cho các Đảng viên rồi. Không đảng viên dù không bắt buộc phải tuân theo nhưng nếu Đảng chỉ đạo các bộ máy công quyền thì cũng toi.

4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người khác. Đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý.

*Bàn: Ở Việt Nam chỉ có duy nhất một chính đảng, làm gì có đảng khác mà sợ gây chia rẽ, bè phái, dù dập, đe dọa giữa các đảng đối lập? Và là đảng duy nhất cầm quyền nên nếu có chuyện đó thì chỉ có trong đảng và giữa các đồng chí đảng viên với nhau. Còn Không đảng viên nếu có bè phái cùng lắm ở quán bia hơi, với vợ con, đám bạn nhậu…Cái đám Không đảng viên này có tùy tiện, phản ánh, góp ý, phát ngôn, phê bình…thì cũng chả có ai nghe vì tiếng nói có trọng lượng gì đâu? Chả có quyền lực thì lời nói, góp ý, phản biện của họ khác gì “chó sủa máy bay” mà sợ?

5- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

*Bàn: Tố cáo nặc danh đúng là chả hay ho gì, nhưng vì người ta có quá nhiều nỗi kinh sợ, kinh nghiệm, hậu quả vì bị trù dập, trả thù nên cũng thông cảm cho họ. Cưỡng ép khiếu nại, tố cáo thì là người tử tế cũng không ai làm. Còn cùng nhau tham gia, vận động, bàn bạc kí tên tố cáo việc sai trái thì Không đảng viên sẽ tiếp tục phương thức này. Ngày xưa làm cách mạng cũng cần huy động sức mạnh quần chúng đấy thôi. Bác Hồ bảo “đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” mà. Có gì sai trái đâu nhỉ?

Cố ý gửi hoặc tán phát  đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

*Bàn: Đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để ở mọi nơi, mọi lúc, mọi các cấp chính quyền. Với lại mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước ta là mối quan hệ khăng khít thì việc gửi đơn thư đến đâu cũng sẽ được chuyển về đến đúng địa chỉ cần đến, có gì là nguy hiểm đến an ninh quốc gia hay an nguy tính mạng của các cấp lãnh đạo không nhỉ?

6- Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

*Bàn: Không đảng viên cũng chả dại tham gia các tổ chức, hội hè trái với pháp luật. Còn đã biểu tình, tụ tập đông người thì Hiến pháp qui định là được phép. Biểu tình là phải đông người rồi. Còn để đông người mà không mất trật tự thì là việc của các cơ quan cảnh sát, vừa bảo vệ cuộc biểu tình đúng với pháp luật mà ít gây cản trở nhất cho xã hội. Thế mới là xã hội văn minh. Các Không đảng viên khi biểu tình nhớ đừng làm gì quá khích gây mất trật tự xã hội nhá.

7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

*Bàn: Cái này miễn bàn vì Không đảng viên không thuộc thành phần bổ nhiệm và họ cũng không quan tâm. Nhưng nhắc các Đảng viên là quên ngay chuyện tự ứng cử nếu chưa “nói chuyện phải quấy” với tổ chức về nhân sự trước mỗi kì đại hội dù chỉ là cấp cơ sở mà tự đi ứng cử là chuyện vừa ngu ngốc vừa không tưởng.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

*Bàn: Không đảng viên cũng kiên quyết chống thói xấu này.

Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác.

*Bàn: Không đảng viên cực lực lực phản đối những ai vi phạm những điều trên.

Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định.

Biết mà không báo cáo, phản ảnh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng.

*Bàn: Đề nghị các Không đảng viên đi đầu trong việc xử lí các hành vi tham nhũng, không bảo vệ người chống tham nhũng để các Đảng viên và Đảng cầm quyền hiểu thành phần này tuy Không đảng viên nhưng là những người tốt.

Thực sự Không đảng viên không nắm quyền lực trong chính quyền vì không là đảng viên nên việc để người thân thực hiện các dự án do họ làm chủ thì không có gì phải xấu hổ. Cha truyền con nối là đương nhiên. Tài sản của họ là mồ hôi nước mắt nên dễ gì trao cho người ngoài?

9- Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng.

*Bàn: Đề nghị các Không đảng viên giám sát việc này ở các nơi mình sinh sống và làm việc. Nhưng cơ chế nào để giám sát thì khó nhỉ? Vì dễ bị điều cấm 4 bên trên “bổ nhiệm” tội lắm đấy?  

10- Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định.

*Bàn: Các Không đảng viên nên biết cách lobby để dành quyền lợi cho mình khi mọi ưu tiên thường dành cho các Đảng viên. Không có gì phải xấu hổ và sai trái nếu thấy mình xứng đáng hơn các Đảng viên trong các chuỵên nhạy cảm dính đến quyền lợi trong sạch.

Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định.

*Bàn: Các Không đảng viên không lo vì chả có chức vụ gì được giao cho họ nên ít có chuỵên sai trái này. Còn lợi dụng, vụ lợi, lừa đảo nhau trong cuộc sống thì ai tử tế cũng không làm.

Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

*Bàn: Người tử tế cũng không làm chứ chả cần ngăn cấm, răn đe Đảng viên.

11- Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi.

*Bàn: Lưu ý đặc biết với đảng viên có chức vụ càng cao. Tham nhũng này gọi là tham nhũng chính sách. Chỉ chức vụ cao ngất ngưởng mới làm được. Không đảng viên làm doanh nghịêp lưu ý có thể trở thành kẻ tiếp tay cho tham nhũng kiểu này đấy.

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định.

*Bàn: Chuyện này đã có pháp lụât giải quyết bất kể kẻ đó là ai nếu mắc tội hối lộ và tham nhũng.

13 – Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền.

*Bàn: Cơ chế nào để kiểm tra các Đảng viên không vi phạm điều này? Cho đến lúc này công khai kê khai tài sản là chuyện nực cười và hài hước nhất trên thế giới. Chỉ nhìn những ngôi nhà triệu đô của các quan chức (càng cao càng dễ thấy) là có câu trả lời nhưng đến lúc này vẫn chưa ai bị ra toà về tội tham nhũng cả. Toàn mấy chú tốt đen và tội nhẹ tênh…

14 – Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp mà mình tham gia.

*Bàn: Các Không đảng viên có công ty, doanh nghịêp riêng là hay mắc tội này nhất. Họ lobby quan chức để được việc cho mình. Đề nghị các Không đảng viên nghiêm túc kiểm điểm.

15- Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định.

*Bàn: Đảng viên và Không đảng viên đều vi phạm điều này. Nhưng tiền của Không đảng viên là mồ hôi nên tiếc của nhưng vẫn phải chi, rồi lại hợp pháp hóa đầu vào gì gì đó. Còn Đảng viên dùng tiền chùa thì thoải mái. Nên tiền chi công quĩ mấy năm rồi cứ tăng liên tục…

Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trái quy định.

*Bàn: Vịêc này đã có pháp luật lo mà, cần gì Đảng đứng ra làm thay nhỉ?

16- Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

*Bàn: Không đảng viên nếu được vinh dự này cứ tự nhiên nhé.

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

*Bàn: Việc này cứ để cho các ông chồng, bà vợ giám sát lẫn nhau còn tốt hơn Đảng.

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định.

*Bàn: Không đảng viên cũng không ngu gì vi phạm. Riêng kết hôn với người nước ngoài thì chả có gì để gọi là trái với qui định, trừ khi chả yêu nhau. Người nước ngoài cũng là người, vậy thôi.

18- Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

*Bàn: Mê tín thì chả trừ ai nếu còn vô minh. Với người vô thần thì tôn giáo là mê tín. Còn đã là người có đạo thì chả có tôn giáo nào là trái phép hay cần được chính quyền bổ nhiệm hay đồng ý? Đức tin thuộc về tình cảm, khó bắt bẻ và áp đặt.

Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

*Bàn: Điều này không có trong khái niệm của người có đức tin và người tử tế.

19- Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.

*Bàn: Văn hóa trọc phú và thực dụng này thì không trừ Đảng viên hay Không đảng viên. Nó đang là phổ biến trong xã hội tiểu nông, nghèo kiết xác bỗng “đứng lên vụt chói lòa”.

II- Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm  

1- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp uỷ cấp trên tình hình thực hiện Quy định qua uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên. Trong quá trình thực hiện có vấn đề thấy cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

*Bàn: Tự đá bóng, tự thổi còi. Còn lâu mới phát hiện được.

2- Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

*Bàn: Không phát hiện thì không cần xử lí. Chi bộ nào cũng từ vững mạnh đến xuất sắc.

3- Quy định này thay thế Quy định số 115 – QĐ/TW, ngày 07-12-2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

*Bàn: Viết từ nãy đến giờ chính mình cũng không hiểu gì hết? Vậy là những gì Đảng viên không được làm có gì khác những người Không đảng cũng không được làm? Hai người này có gì khác nhau và có gì giống nhau? Cương lĩnh, qui định của Đảng có gì giống và khác với những điều luật của Pháp luật, Đạo lý? Còn vẫn phải có qui riêng thế này thì liệu có là lời nhắc nhở cho các Đảng viên và Quần chúng biết là trên Pháp luật và trên cả Đạo lý là còn Đảng nữa???

Theo buudoan.com

5 bình luận tới “Không đảng viên cũng không được làm”

 1. HÀ NỘI said

  Con TEM cho em! 🙂

 2. Bác phân tích làm nhà em sáng mắt ra !

 3. Dân Cổng Chốt said

  Nói thật, mấy lâu nay,khi ai đó đã được tín nhiệm bầu lên làm lãnh đạo rồi, thì suốt một nhiệm kỳ,người được bầu và các cộng sự có vẻ như .. phải cố xây dựng cho được một vài văn bản nào đó.Đối phó cho hết nhiệm kỳ,rứa thôi.Coi nhiệm vụ chống tham nhũng ,kiềm chế lạm phát đó thì biết.
  (Trong sự nghiệp c/m giành độc lập và thống nhất đất nước,các vị Cách mạng tiền bối đã luôn thể hiện quyết tâm sắt đá,đề ra nhiệm vụ gì là làm bằng được.Nhưng bây giờ thì…hình như lợi ích của đất nước đang được đặt sau lợi ích cá nhân.Đảng viên không còn ai biết hy sinh cống hiến ,chỉ mưu vinh thân phì gia không thôi,ai cũng hối hả tranh thủ kiếm chác,như chỉ biết mưa lúc nào mát mặt mình lúc ấy.)

 4. Thành said

  Em cũng sẽ ứ làm!

 5. Small said

  Xem ảnh 2 đứa bé mà em cười quá! trông yêu quá thôi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d người thích bài này: